Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Prvá kniha Mojžišova - Genesis

5. kapitola

 

Rodokmeň praotcov od Adama po Nóacha

1Toto je zoznam Adamových pokolení: Keď Boh stvoril človeka, učinil ho na Božiu podobu. 2Ako muža a ženu ich stvoril; keď ich požehnal, v deň ich stvorenia dal im meno Človek. 3Keď mal Adam stotridsať rokov, splodil syna sebe podobného, na svoj obraz, a dal mu meno Šét. 4Adam žil po splodení Šéta ešte osemsto rokov, a mal synov i dcéry. 5Celkove Adam žil deväťstotridsať rokov; potom zomrel. 6Keď mal Šét stopäť rokov, splodil Enóša. 7Šét po splodení Enóša žil ešte osemstosedem rokov, a mal synov i dcéry. 8Celkove Šét žil deväťstodvanásť rokov; potom zomrel. 9Keď mal Enóš deväťdesiat rokov, splodil Kénána. 10Enóš žil ešte osemstopätnásť rokov po splodení Kénána a mal synov i dcéry. 11Celkove Enóš žil deväťstopäť rokov; potom zomrel. 12Keď mal Kénán sedemdesiat rokov, splodil Mahalaléla. 13Kénán žil ešte osemstoštyridsať rokov po splodení Mahalaléla a mal synov i dcéry. 14Celkove Kénán žil deväťstodesať rokov; potom zomrel. 15Mahalalél mal šesťdesiatpäť rokov, keď splodil Jereda. 16Mahalalél žil ešte osemstotridsať rokov po splodení Jereda a mal synov i dcéry. 17Celkove Mahalalél žil osemstodeväťdesiatpäť rokov; potom zomrel. 18Jered mal stošesťdesiatdva rokov, keď splodil Enocha. 19Jered žil ešte osemsto rokov po splodení Enocha a mal synov i dcéry. 20Celkove Jered žil deväťstošesťdesiatdva rokov; potom zomrel. 21Keď mal Enoch šesťdesiatpäť rokov, splodil Metúšelacha. 22Enoch chodil s Bohom a žil ešte tristo rokov po splodení Metúšelacha a mal synov a dcéry. 23Celkove Enoch žil tristošesťdesiatpäť rokov. 24Enoch chodil s Bohom; ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal. 25Keď mal Metúšelach stoosemdesiatsedem rokov, splodil Lámecha. 26Metúšelach žil ešte sedemstoosemdesiatdva rokov po splodení Lámecha, a mal synov i dcéry. 27Celkove Metúšelach žil deväťstošesťdesiatdeväť rokov; potom zomrel. 28Keď mal Lámech stoosemdesiatdva rokov, splodil syna, 29nazval ho Nóachom a povedal: Tento nás poteší pri našej práci, pri námahe našich rúk na pôde, ktorú Hospodin preklial. 30Lámech žil ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov po splodení Nóacha a mal synov i dcéry. 31Celkove Lámech žil sedemstosedemdesiatsedem rokov; potom zomrel. 32Keď mal Nóach päťsto rokov, splodil Šéma, Cháma a Jáfeta.