Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Prvá kniha Mojžišova - Genesis

13. kapitola

Abrám a Lót

1Tak odišiel Abrám so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a s ním aj Lót, z Egypta hore do Negebu. 2Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. 3Potom putoval po úsekoch z Negebu až do Bételu, k miestu, kde mal sprvoti svoj stan, medzi Bételom a Ajom, 4k miestu oltára, ktorý tam postavil na počiatku; Abrám tam vzýval meno Hospodinovo. 5Aj Lót, ktorý putoval s Abrámom, mal ovce, dobytok i stany; 6ale územie im nestačilo, aby mohli bývať spolu, lebo ich imanie bolo veľké, takže nemohli spolu bývať. 7I vznikol spor medzi pastiermi Abrámových a Lótových stád. V tom čase bývali v krajine aj Kanaánci a Perizejci. 8Vtedy povedal Abrám Lótovi: Nech nieto sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní. 9Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa teda odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo; ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo.

10Keď Lót pozdvihol oči, videl, že celé Okolie jordánske až po Cóar malo hojnosť vlahy ako Hospodinov raj, ako Egypt. Bolo to skôr, ako Hospodin skazil Sodomu a Gomoru. 11Lót si vybral celé Okolie Jordánu a pobral sa na východ. Tak sa oddelili jeden od druhého. 12Abrám býval v Kanaáne, ale Lót býval v mestách Okolia jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu. 13Mužovia Sodomy však boli veľmi zlí a hrešili proti Hospodinovi.

 

Nové zasľúbenie Abrámovi

14Hospodin riekol Abrámovi potom, keď sa Lót odlúčil od neho: Pozdvihni oči a z miesta, na ktorom si, zahľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ. 15Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. 16Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi: ak niekto vládze spočítať prach na zemi, tak bude možné spočítať aj tvoje potomstvo. 17Vstaň, prejdi krajinou po dĺžke i šírke, lebo ju dám tebe. 18Nato posunul Abrám stany, prišiel a ostal býval v dubine Mamreho, ktorá je v Chebróne; i postavil tam oltár Hospodinovi.