Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA, ktorá sa tiež zovie GENESIS

10. kapitola

Rody synov Noachových.

1A toto sú rody synov Noachových, Sema, Chama a Jafeta, ktorým sa po potope narodili títo synovia. 2Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras. 3A synovia Gomerovi boli: Aškenaz, Rífat a Togarma. 4A synovia Javánovi: Elíša, a Taršíš, Kittím a Dodaním. 5Od týchto, keď sa porozchodili, obsadené boly ostrovy národov po ich zemiach, každý podľa svojho jazyka, všetci podľa svojich čeľadí vo svojich národoch. 6Synovia Chamovi: Kúš, Micraim, Pút a Kanaán. 7A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sabta, Raáma a Sabtecha. - A synovia Raámovi: Šeba a Dedan. 8A Kúš splodil Nimroda. Ten začal byť mocným hrdinom na zemi. 9To bol hrdina lovu pred Hospodinom. Preto sa hovorí: Jako Nimrod, hrdina lovu pred Hospodinom. 10A počiatkom jeho kráľovstva bol Babylon, a potom Erech, Akkad a Kalné v zemi Sineáre. 11Z tej zeme vyšiel do Assúra vystavil Ninive a mesto Rechobót a Kálach 12i Rézen medzi Ninivem a medzi Kálachom. To je to veľké mesto. 13A Micraim splodil Lúdim, Anámim, Lehábim a Naftuchím, 14Patrusím a Kasluchím, odkiaľ vyšli Filištíni, a Kaftorím. 15A Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Heta, 16Jebuzeja, Amoreja a Gergezeja, 17Heveja, Arakeja, a Sineja, 18Arvadeja, Cemareja a Chamateja, a potom sa rozptýlily čeľade Kananejov. 19A hranica Kananejov bola od Sidona, jako ideš do Gerára, až do Gazy a odtiaľ ako ideš do Sodomy a do Gomory, do Adny a do Cebojima až po Lašu. 20To sú synovia Chamovi po svojich čeľadiach, po svojich jazykoch, vo svojich zemiach, vo svojich národoch. 21A Semovi sa tiež narodili synovia, otcovi všetkých synov Héberových, staršiemu bratovi Jafetovmu. 22Synovia Semovi boli: Elam a Assúr, Arfaxad, Lúd a Aram. 23A synovia Aramovi: Úc, Chúl, Geter a Maš. 24Potom Arfaxad splodil Šélacha, a Šélach splodil Hébera. 25A Héberovi sa narodili dvaja synovia; jednému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní rozdelená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán. 26A Joktán splodil Almodáda a Šálefa, Chacarmáveta a Jarecha, 27Hadoráma, Úzala a Diklu, 28Obála, Abimaéla a Šebu, 29Ofíra, Chavilu a Jobába. Títo všetci boli synovi Joktánovi. 30A ich bydlisko bolo od Meše, jako ideš k Sefaru, vrchu to na východ slnca31Toto boli synovia Semovi po svojich čeľadiach, po svojich jazykoch, vo svojich zemiach, po svojich národoch. 32Toto sú tedy čeľade synov Noachových po svojich rodoch, vo svojich národoch, a od týchto sa rozšírily národy na zemi po potope.